FietzHerstel
Kobbe 19
9101 ZH  Dokkum

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Noord: 77878558

15 juli 2021

 1. De garantie wordt door de verkoper verleend voor een periode van zes maanden na aankoop / aflevering
  van de tweewieler. De garantie geldt voor de koper en niet voor opvolgende rechtverkrijgenden. Door de
  garantie worden de wettelijke rechten die koper niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf uit
  dien hoofde heeft onverlet gelaten. Aan een koper die wel handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf
  komen voornoemde wettelijke rechten (waaronder het recht dat de tweewieler bij aflevering aan de
  overeenkomst beantwoordt (zie Burgerlijk Wetboek Boek 7) niet toe.
 2. 1. De garantie betreft zowel het herstel van gebreken die ten tijde van de koop niet waarneembaar waren, als
  ook het herstel van gebreken die tijdens de garantieperiode ten gevolge van normaal gebruik, niet zijnde
  gebruik in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf, zijn ontstaan. 2. Indien 2.1. van toepassing is zullen de kosten van herstel geheel voor rekening van de verkoper zijn.
 3. Reparaties of vervanging van onderdelen ter gelegenheid van normale, gebruikelijke onderhoudsbeurten,
  voor zover niet voortvloeiend uit de gebrekkige uitvoering van de voor de aflevering verrichte
  onderhoudsbeurt, vallen niet onder de garantie. Evenmin vallen onder de garantie ontstane defecten, die het
  gevolg zijn van opzet, verkeerd gebruik of reparaties, die niet in verkopers bedrijf of in diens opdracht zijn
  verricht. Evenmin bestaat er aanspraak op garantie bij schade, ontstaan door deelneming aan snelheidswedstrijden en snelheidsproeven.
 4. Verder vallen niet onder de garantie bij defecten welke zijn ontstaan buiten De Europese Economische
  Ruimte (tenzij koper aantoont dat voornoemde defecten niet zijn veroorzaakt daar van Nederland afwijkende
  omstandigheden aldaar, bij voorbeeld inferieure wegen).
 5. Koper dient zich voor de uitvoering van de garantie altijd tot de verkoper te wenden, tenzij de noodzaak tot
  onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en dit door de koper kan worden aangetoond aan de hand
  van de door de reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen. Indien herstel
  in Nederland plaatsvindt, dient de reparateur erkend rijwielbedrijf te zijn. De kosten van elders uitgevoerde
  reparaties worden vergoed tegen het in het bedrijf van verkoper geldende prijspeil. Deze vergoeding
  bedraagt nimmer meer dan de werkelijk gemaakte kosten.
 6. De garantie strekt zich niet uit tot het vergoeden van schade aan personen en zaken ten gevolge van het
  ontbreken of defect raken van onderdelen of welke verdere kosten hieruit ook voor de koper mochten
  ontstaan.
 7. De garantie strekt zich evenmin uit tot toebehoren (accessoires), banden, ketting en tandwielen, remblokken
  en voeringen, zadels en lampen alsmede veranderingen die na aflevering zijn aangebracht en daaruit
  voortvloeiende defecten.
 8. Indien er zelf aan de tweewieler gesleuteld is, of door derden die geen erkende fietsenmaker is, vervalt elke vorm van garantie.